avatar
kellyjelly

📍東京, 日本
咁啱屋企隻洗頭水用晒
又咁啱飛日本
就試吓東京7-11買嘅LUX洗頭水
好有驚喜呀!
雖然只係洗頭水唔係護髮素
但感覺好潤 又好香
顏色係流沙金色
價錢只係444円
但其實有啲細支😆